- ALGEMENE DIENSTVERLENINGSVOORWAARDEN -

Definities en toepassingsgebied

De algemene voorwaarden tot levering van diensten, hierna genoemd de "algemene voorwaarden", zijn van toepassing op alle bestellingen die worden geplaatst bij Mr. Lunettes Interiorstudio, optredend in naam van Blue Penguin,VOF, met maatschappelijke zetel te Basilieklaan 46, 3270 Scherpenheuvel, hierna de “dienstverlener” genoemd.

De voorliggende algemene voorwaarden vormen de overeenkomst die de dienstverlener en de klant verbinden, zij worden hierna gezamenlijk de "partijen" genoemd.

De “klant” is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die diensten bij de dienstverlener bestelt.

De "consument" is de klant, natuurlijke persoon, die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

De voorliggende algemene voorwaarden zijn als enige van toepassing tussen partijen. 

Deze sluiten de algemene of bijzondere voorwaarden van de klant uit die de dienstverlener niet uitdrukkelijk op schriftelijke wijze heeft aanvaard.De algemene voorwaarden zijn op ieder ogenblik vrij te raadplegen op de website van de dienstverlener: www.mrlunettes.be, zodat de klant bij het plaatsen van een bestelling dient te verklaren dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en bevestigt dat hij de hieruit voortvloeiende rechten en verplichtingen aanvaardt.

De dienstverlener behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te kunnen wijzigen, dit zonder voorafgaande kennisgeving, onder voorbehoud dat deze wijzigingen op zijn website worden weergegeven. Deze wijzigingen zullen van toepassing zijn op de bestellingen van diensten die nadien worden geplaatst.

Aanbod en bestelling

Om een bestelling te plaatsen, kiest de klant het (de) dienst(en) die hij wenst te bestellen en stelt hij de dienstverlener hier telefonisch, per post, per e-mail of in voorkomend geval middels een onlineformulier van in kennis.

De dienstverlener zendt de klant een bestelbon met betrekking tot zijn diensten, en vraagt eventueel betaling van een voorschot. De bestelbon bevat een vermelding die de klant herinnert aan de toepassing van de voorliggende algemene voorwaarden, alsook aan het bestaan van het herroepingsrecht van consumenten.

Het komt de klant toe de juistheid van de bestelling te controleren en eventuele vergissingen onmiddellijk aan de dienstverlener te melden.

De klant dient vervolgens de bestelbon te aanvaarden en de ondertekende bestelbon terug te zenden naar de dienstverlener teneinde zijn bestelling te bevestigen.

De dienstverlener behoudt zich het recht voor de bestelling van de klant op te schorten, te annuleren of te weigeren, in het bijzonder indien de door de klant gecommuniceerde gegevens manifest foutief of onvolledig blijken te zijn of indien een betwisting bestaat met betrekking tot de betaling van een voorgaande bestelling.

In geval van annulering van de bestelling door de klant, om welke reden ook en behoudens overmacht, nadat deze door de dienstverlener werd aanvaard, zal door de dienstverlener ten titel van schadevergoeding en intresten een som gelijk aan 30% van de prijs van de bestelling verworven zijn en aan de klant worden gefactureerd.

Betaling

De facturen zijn betaalbaar, in de munteenheid van de factuur, ter maatschappelijke zetel van de dienstverlener ten laatste zeven dagen na facturatiedatum.

Iedere betwisting met betrekking tot een factuur dient per gewoon en aangetekend schrijven te worden verstuurd naar de maatschappelijke zetel van de dienstverlener binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur. Bij gebreke hieraan kan de klant de factuur niet meer betwisten.

Bij gebreke aan betaling van een factuur op de vervaldag, worden de volledige openstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar.

Iedere factuur die op de vervaldag onbetaald is gebleven zal, ten aanzien van een particulier, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest van 8% per jaar opbrengen. Ten aanzien van handelaars zal de Wet van 2 augustus 2002 van toepassing zijn.

Iedere factuur die op de vervaldag onbetaald is gebleven zal bovendien, ten titel van schadevergoeding en intresten, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 15% van het onbetaald gebleven bedrag.

Prijs

De prijs van de producten en/of diensten wordt in euro weergegeven, belastingen niet inbegrepen.

Iedere verhoging van de BTW (Belasting over de Toegevoegde Waarde) of iedere nieuwe belasting die zou worden opgelegd tussen het moment van de bestelling en de uitvoering, zal automatisch ten laste van de klant worden gelegd.

Eventuele kosten van levering zijn niet in de weergegeven prijs opgenomen, maar worden afzonderlijk berekend in de loop van de bestelprocedure, in functie van de wijze en de plaats van levering, alsook in functie van het aantal bestelde diensten.

Termijnen

Behoudens andersluidende uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door de dienstverlener, zijn de leverings- en/of uitvoeringstermijnen die in de algemene voorwaarden worden vermeld geen vervaltermijnen. De dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij het een aanzienlijke vertraging betreft die aan zijn zware fout te wijten is.

De klant kan de leverings- en uitvoeringstermijnen niet inroepen ter verbreking van de overeenkomst, kan geen schadevergoeding of intresten vorderen en kan, behoudens andersluidende uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door de dienstverlener, geen enkele andere vordering laten gelden.

In geval van vertraging in de levering van meer dan dertig werkdagen zal de klant per aangetekend schrijven een ingebrekestelling aan de dienstverlener dienen te zenden, waardoor deze laatste vervolgens over 50% van de voorgeschreven termijn beschikt om het (de) bestelde diensten uit te voeren.

Herroepingsrecht

In overeenstemming met artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument die de diensten op afstand bij de dienstverlener bestelt over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag van het sluiten van de overeenkomst, namelijk de dag waarop de consument per e-mail een samenvatting van zijn bestelling ontvangt.

Indien deze termijn op een zaterdag, zondag of een feestdag verstrijk, wordt deze verlengd naar de eerstkomende werkdag.

De consument kan zijn wil om van de aankoop af te zien kenbaar maken via een formulier tot herroeping dat online wordt geplaatst op de website van de dienstverlener, via een formulier dat samen met de bestelbon wordt overgemaakt of beschikbaar is op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie: economie.fgov.be, of nog via een verklaring waaruit de wil tot herroeping van de overeenkomst op onbetwistbare wijze blijkt.

De dienstverlener zal het door de klant betaalde bedrag zo spoedig mogelijk aan deze laatste terugstorten, en uiterlijk binnen de 14.

De consument die uitdrukkelijk aanvaardt dat de bestelde dienst reeds wordt uitgevoerd vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen en die erkent dat deze uitvoering leidt tot verlies van dit herroepingsrecht, zal dit herroepingsrecht, in overeenstemming met artikel VI.53 van het Wetboek Economisch Recht, niet meer kunnen uitoefenen.

De consument zal zijn herroepingsrecht tevens niet kunnen uitoefenen indien hij zich bevindt in één van de andere uitzonderingen beoogd door artikel VI.53 van het Wetboek Economisch Recht.

Opzegging van de bestelling

De klant die niet voldoet aan de voorwaarden om gebruik te maken van het in de vorige clausule van voorliggende algemene voorwaarden beschreven herroepingsrecht en die zijn bestelling wenst op te zeggen dient de dienstverlener hiervan in kennis te stellen, die de klant op zijn beurt zal informeren met betrekking tot de te volgen procedure.

Het eventuele voorschot dat door de klant aan de dienstverlener werd betaald zal niet aan de klant worden teruggestort. Indien door de klant geen voorschot betaald werd, heeft de dienstverlener het recht om van de klant een opzeggingsvergoeding te eisen ten bedrage van 30% van de prijs van de diensten die deel uitmaakten van de door de klant opgezegde bestelling.

Uitvoering van de bestelling

De uitvoeringstermijnen die door de dienstverlener werden aangegeven worden slechts ter indicatieve titel verstrekt en verbinden de dienstverlener niet. Een vertraging in de uitvoering van de bestelling kan bijgevolg in geen enkel geval aanleiding geven tot enige schadevergoeding, intresten, verbreking van de overeenkomst en/of opschorting van de verplichtingen van de klant.

De bestelling zal slechts worden uitgevoerd na integrale betaling.

Ontvangst van de bestelling en klachten

Eventuele klachten met betrekking tot de diensten geleverd door de dienstverlener zullen op schriftelijke wijze moeten worden ingediend, binnen een termijn van 10 werkdagen nadat het feit dat tot de klacht aanleiding geeft zich heeft voorgedaan. Bij gebreke de klacht op voorvermelde wijze en binnen de vooropgestelde termijn in te dienen, zal hiermee geen rekening worden gehouden.

Indien een klacht gegrond blijkt te zijn, heeft de dienstverlener de keuze tussen het vervangen van de desbetreffende diensten of het terugbetalen van de prijs van deze diensten.

Intellectuele eigendomsrechten

De informatie, logos, tekeningen, merken, modellen, slogans, de huisstijl, enz. die via de website of de catalogus van de dienstverlener toegankelijk zijn, worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

Behoudens voorafgaand en uitdrukkelijk andersluidend beding, is het de klant niet toegelaten afgeleide werken gebaseerd op het geheel of een deel van de op de website of in de catalogus van de dienstverlener afgebeelde elementen te wijzigen, reproduceren, verhuren, uitlenen, verkopen, verspreiden of te creëren.

Behoudens indien hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken, houdt de overeengekomen prijs in geen enkel geval een overdracht in van de intellectuele eigendomsrechten en/of industriële rechten op om het even welke manier.

Waarborgen met betrekking tot de geleverde diensten

De dienstverlener verbindt zich ertoe de diensten als een goede huisvader uit te voeren.

De klant beschikt wat de geleverde diensten betreft over een overeenstemmingswaarborg ten aanzien van de initieel gevraagde diensten. Indien binnen deze termijn een afwijking wordt vastgesteld, zal de dienstverlener deze afwijking kosteloos en zo spoedig mogelijk verhelpen, onder voorbehoud dat deze vastgestelde afwijkingen als zodanig kenbaar worden gemaakt aan de dienstverlener. Worden uitdrukkelijk uitgesloten uit de overeenstemmingswaarborg: de diensten gevraagd naar aanleiding van een niet-toegelaten interventie of wijziging, naar aanleiding van een verkeerd gebruik of naar aanleiding van een niet-conform gebruik door de klant, of nog, ten gevolge van een afwijking gecreëerd door de interventie van de klant of een derde.

De dienstverlener verklaart dat het resultaat van de geleverde diensten, die beschermd zouden zijn door intellectuele eigendomsrechten, originele creaties vormen. Indien de dienstverlener beroep zou hebben gedaan op derden teneinde het geheel of een deel van deze diensten te leveren, verklaart hij alle noodzakelijke rechten en toestemmingen voor de uitvoering van deze diensten te hebben verkregen.

De dienstverlener vrijwaart de klant bijgevolg tegen iedere eis, bewering, revindicatie of het verzet van iedere persoon die met betrekking tot het geheel of een deel van de geleverde diensten een intellectueel of industrieel eigendomsrecht inroept, of die een daad van oneerlijke concurrentie stelt.

Aansprakelijkheid

Algemeenheden. De klant erkent en aanvaardt dat alle verplichtingen waartoe de dienstverlener gehouden is uitdrukkelijk dienen te worden vermeld en dat deze niet aansprakelijk, behoudens in geval van bedrog of grove fout. In de hypothese waarin de klant het bestaan van een grove fout of van bedrog in hoofde van de dienstverlener aantoont, is de schade waarop de klant aanspraak kan maken beperkt tot de materiële schade die het rechtstreekse gevolg is van de fout die aan de dienstverlener wordt verweten, met uitsluiting van alle andere schade. Deze schade kan in ieder geval niet meer bedragen dan 75% (exclusief belastingen) van het bedrag dat effectief door de klant betaald werd in uitvoering van de bestelling.

De klant erkent eveneens dat de dienstverlener niet aansprakelijk is voor de eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die wordt veroorzaakt door de geleverde diensten, zoals onder andere de inkomstenderving, de verhoging van de algemene kosten, het verlies van cliënteel, enz.

De dienstverlener is niet verantwoordelijk indien door de klant verkeerde gegevens werden doorgegeven, of indien door een derde een bestelling wordt geplaatst in naam van de klant.

Internet en nieuwe technologieën

De klant erkent de beperkingen en de risico’s verbonden aan het gebruik van het internet of van ieder ander middel waarmee de website heden of in de toekomst ter beschikking zal worden gesteld. De klant erkent eveneens de risico’s verbonden aan de numerieke of elektronisch opslag en overdracht van gegevens.

De klant aanvaardt, gelet op voormelde risico’s, dat de dienstverlener niet aansprakelijk kan worden gehouden voor de schade veroorzaakt door het gebruik van de website (alsook door eventuele applicaties) van de dienstverlener of door het internet.

De klant aanvaardt onder meer dat de uitgewisselde elektronische communicatie en de door de dienstverlener gerealiseerde back-ups als bewijs kunnen dienen.

Diverse bepalingen

Geval van overmacht of toeval. De dienstverlener kan noch contractueel, noch buitencontractueel aansprakelijk worden gesteld in geval van tijdelijke of permanente niet uitvoering van zijn verplichtingen, indien deze niet-uitvoering te wijten is aan een geval van overmacht of toeval.

Worden in het bijzonder beschouwd als gevallen van overmacht of van toeval : 1) het verlies of de algehele of gedeeltelijke vernietiging van het informaticasysteem van de dienstverlener of van zijn databank, indien één van deze gebeurtenissen niet redelijkerwijze rechtstreeks aan de dienstverlener kan worden verweten en indien niet kan worden aangetoond dat de dienstverlener heeft nagelaten alle redelijke maatregelen te nemen die deze gebeurtenissen hadden kunnen vermijden, 2) aardbevingen, 3) brand, 4) overstromingen, 5) epidemieën, 6) daden van oorlog of van terrorisme, 7) aangezegde en niet-aangezegde stakingen, 8) lock-outs, 9) blokkades, 10) opstanden en rellen, 11) een schorsing van de nutsvoorzieningen (zoals elektriciteit), 12) een gebrek in de internetverbinding of de databases, 13) een gebrek in de telecommunicatienetwerken, 14) een verlies van de verbinding met de internetverbinding of met de telecommunicatienetwerken waarvan de dienstverlener afhankelijk is, 15) een feit of een beslissing van een derde die de goede uitvoering van voorliggende overeenkomst beïnvloedt of 16) iedere andere oorzaak die aan de redelijke controle van de dienstverlener ontsnapt.

Onvoorzienbaarheid. Indien, ingevolge omstandigheden onafhankelijk van de wil van de dienstverlener, deze laatste zijn verplichtingen niet meer kan nakomen of indien de uitvoering van deze verplichtingen duurder of moeilijker is geworden, verbinden de klant en de dienstverlener zich ertoe om te goeder trouw en op loyale wijze binnen een redelijke termijn de contractuele voorwaarden te heronderhandelen teneinde het evenwicht te herstellen. Bij gebreke aan akkoord binnen een redelijk termijn zal iedere partij het recht hebben de ontbinding van de overeenkomst en van de contractuele relaties die de partijen verbinden in te roepen zonder enige schadevergoeding van welke aard ook verschuldigd te zijn.

Verbreking van de overeenkomst. In geval van insolvabiliteit van de klant of ingeval van onbetaalde schulden, ook indien deze voortspruiten uit eerdere overeenkomsten tussen de klant en de dienstverlener, is de dienstverlener ertoe gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen te schorsen tot de dag der integrale betaling door de klant van alle openstaande schulden.

Ingeval van niet-uitvoering van zijn verplichtingen door de klant, kan de dienstverlener de overeenkomst onmiddellijk verbreken ten laste van de klant, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Deze verbreking van de overeenkomst kan in voorkomend geval aanleiding geven tot betaling van schadevergoedingen en intresten door de klant aan de dienstverlener.

Illegaliteit. Behoudens andersluidende uitdrukkelijke bepaling zal de eventuele onregelmatigheid of nietigheid van een clausule, een paragraaf of een bepaling (of van een deel van een clausule, een paragraaf of een bepaling) geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules, paragrafen of bepalingen van de voorliggende algemene voorwaarden, noch op het overige deel van deze clausule, paragraaf of bepaling.

Titels. De titel die in de voorliggende algemene voorwaarden worden gebruikt, worden slechts ter referentie en uit gemak gebruikt. Zij beïnvloeden op generlei wijze de betekenis of de draagwijdte van de bepalingen die zij aanduiden.

Geen afstand. De inertie, de nalatigheid of de vertraging van een partij in de uitvoering van één van haar rechten of middelen in toepassing van de voorliggende algemene voorwaarden kan in geen enkel geval worden beschouwd als een afstand van dit recht of middel.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken. Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. 

In geval van geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de levering van de diensten, komen de partijen overeen een bemiddelingsprocedure op te starten alvorens over te gaan tot enige andere manier van geschillenbeslechting.

In voorkomend geval stellen de partijen in onderling overleg een erkende bemiddelaar aan van de Federale Bemiddelingscommissie (Simon Bolivarlaan 30 (WTC III), 1000 Brussel - https://www.fbc-cfm.be/nl) of laten ze een derde deze erkende bemiddelaar aanstellen. 

Eens een bemiddelaar werd aangesteld, leggen de partijen de modaliteiten van de bemiddeling vast samen met de bemiddelaar.

Elke partij kan op ieder ogenblik een einde maken aan de bemiddelingsprocedure, zonder afbreuk aan enige andere rechten.

Ingeval de bemiddelingsprocedure mislukt, zijn de rechtbanken van het volgend gerechtelijk arrondissement bevoegd: Leuven.

- ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN -

Definities en toepassingsgebied

De algemene verkoopsvoorwaarden, hierna genoemd de "algemene voorwaarden", zijn van toepassing op alle bestellingen die worden geplaatst bij Mr. Lunettes Interiorstudio, optredend in naam van Blue Penguin,VOF, met maatschappelijke zetel te Basilieklaan 46, 3270 Scherpenheuvel, hierna de “verkoper” genoemd.

De voorliggende algemene voorwaarden vormen de overeenkomst die de verkoper en de klant verbinden, zij worden hierna gezamenlijk de "partijen" genoemd.

De “klant” is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten bij de verkoper bestelt.

De "consument" is de klant, natuurlijke persoon, die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

De voorliggende algemene voorwaarden zijn als enige van toepassing tussen partijen. 

Deze sluiten de algemene of bijzondere voorwaarden van de klant uit die de verkoper niet uitdrukkelijk op schriftelijke wijze heeft aanvaard.De algemene voorwaarden zijn op ieder ogenblik vrij te raadplegen op de website van de verkoper: www.mrlunettes.be, zodat de klant bij het plaatsen van een bestelling dient te verklaren dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en bevestigt dat hij de hieruit voortvloeiende rechten en verplichtingen aanvaardt.

De verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen, dit zonder voorafgaande kennisgeving, onder voorbehoud dat deze wijzigingen op zijn website worden weergegeven. Deze wijzigingen zullen van toepassing zijn op de bestellingen van producten die nadien worden geplaatst.

Aanbod en bestelling

Om een bestelling te plaatsen kiest de klant het (de) product(en) die hij wenst te bestellen door op de website van de verkoper te surfen, hij vult de gevraagde gegevens in, controleert de juistheid van de bestelling en voert vervolgens de betaling uit.

Nadat de verkoper vanwege de bankinstelling bevestiging van de betaling heeft ontvangen, stuurt hij de klant een samenvatting van zijn bestelling. In deze samenvatting worden onder meer het bestelnummer, de bestelde producten en hun prijs, de voorliggende algemene voorwaarden of een link naar deze voorwaarden, alsook een indicatie van de vermoedelijke datum van levering of uitvoering van de bestelling opgenomen.

De verkoper behoudt zich het recht voor de bestelling van de klant op te schorten, te annuleren of te weigeren, in het bijzonder indien de door de klant gecommuniceerde gegevens manifest foutief of onvolledig blijken te zijn of indien een betwisting bestaat met betrekking tot de betaling van een voorgaande bestelling.

In geval van annulering van de bestelling door de klant, om welke reden ook en behoudens overmacht, nadat deze door de verkoper werd aanvaard, zal door de verkoper ten titel van schadevergoeding en intresten een som gelijk aan 30% van de prijs van de bestelling verworven zijn en aan de klant worden gefactureerd.

Prijs

De prijs van de producten en/of diensten wordt in euro weergegeven, belastingen inbegrepen.

Iedere verhoging van de BTW (Belasting over de Toegevoegde Waarde) of iedere nieuwe belasting die zou worden opgelegd tussen het moment van de bestelling en de levering en/of de uitvoering, zal automatisch ten laste van de klant worden gelegd.

Eventuele kosten van levering zijn niet in de weergegeven prijs opgenomen, maar worden afzonderlijk berekend in de loop van de bestelprocedure, in functie van de wijze en de plaats van levering, alsook in functie van het aantal bestelde producten.

Termijnen

Behoudens andersluidende uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door de verkoper, zijn de leverings- en/of uitvoeringstermijnen die in de algemene voorwaarden worden vermeld geen vervaltermijnen. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij het een aanzienlijke vertraging betreft die aan zijn zware fout te wijten is.

De klant kan de leverings- en uitvoeringstermijnen niet inroepen ter verbreking van de overeenkomst, kan geen schadevergoeding of intresten vorderen en kan, behoudens andersluidende uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door de verkoper, geen enkele andere vordering laten gelden.

In geval van vertraging in de levering van meer dan dertig werkdagen zal de klant per aangetekend schrijven een ingebrekestelling aan de verkoper dienen te zenden, waardoor deze laatste vervolgens over 50% van de voorgeschreven termijn beschikt om het (de) bestelde product(en) te leveren.

Eigendomsvoorbehoud

De verkoper blijft eigenaar van de bestelde producten tot de dag der volledige betaling.

Het eigendomsrecht van de producten wordt slechts aan de klant overgedragen na afhaling of levering van de artikelen en na integrale betaling van de bestelling. Als uitzondering op artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen de exclusieve eigendom van de verkoper tot de dag der algehele betaling van de factuur. Zolang de betaling van de verkoopprijs niet werd uitgevoerd, is het de klant verboden de artikelen te verpanden, te schenken of deze ter waarborg te gebruiken, op om het even welke manier. Het is de klant uitdrukkelijk verboden om wijzigingen aan de artikelen aan te brengen, om deze onroerend te maken door incorporatie of bestemming, deze te verkopen of er op gelijk welke wijze over te beschikken.

Zolang de verkoper beschikt over het eigendomsrecht van de geleverde goederen, in overeenstemming met de bepalingen van deze clausule, blijft de klant aansprakelijk voor het onderhoud en de goede staat van deze producten. Gedurende deze periode zal enkel de klant aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het verlies of de eventuele beschadiging van de producten. Indien nodig verbindt de klant zich ertoe de producten tegen ieder risico te verzekeren. De klant verbindt zich er eveneens toe de producten op dergelijke wijze te behouden dat ze niet met andere producten kunnen worden verward en het te allen tijde duidelijk is dat de goederen eigendom zijn van de verkoper.

Herroepingsrecht

In overeenstemming met artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument die producten op afstand bij de verkoper bestelt over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf, wat producten betreft, de dag van de levering van de producten of melding dat deze beschikbaar zijn op het overeengekomen afhaalpunt, om de verkoper ervan in kennis te stellen dat hij van de aankoop wenst af te zien, zonder enige schadevergoeding en zonder motief te moeten opgeven.

Indien deze termijn op een zaterdag, zondag of een feestdag verstrijkt, wordt deze verlengd naar de eerstkomende werkdag.

De consument kan zijn wil om van de aankoop af te zien kenbaar maken via een formulier tot herroeping dat online wordt geplaatst op de website van de verkoper, via een formulier dat samen met de bestelbon wordt overgemaakt of beschikbaar is op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie: economie.fgov.be, of via een verklaring waaruit de wil tot herroeping van de overeenkomst op onbetwistbare wijze blijkt.

De consument zal het (de) product(en) waarvan hij wenst af te zien in perfecte staat en in zijn (hun) oorspronkelijke verpakking dienen terug te sturen.

Enkel de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen zijn exclusief ten laste van de consument.

De verkoper zal het door de klant betaalde bedrag zo spoedig mogelijk aan deze laatste terugstorten, en uiterlijk binnen de 14 dagen vanaf het terugsturen van de producten.

De consument die een product opent of gebruikt vóór het verstrijken van de termijn waarbinnen het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend, wordt geacht wat dit product betreft afstand te doen van zijn herroepingsrecht.

De consument die uitdrukkelijk aanvaardt dat de bestelde dienst reeds wordt uitgevoerd vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen en die erkent dat deze uitvoering leidt tot verlies van dit herroepingsrecht, zal dit herroepingsrecht, in overeenstemming met artikel VI.53 van het Wetboek Economisch Recht, niet meer kunnen uitoefenen.

De consument zal zijn herroepingsrecht tevens niet kunnen uitoefenen indien hij zich bevindt in één van de andere uitzonderingen beoogd door artikel VI.53 van het Wetboek Economisch Recht, in het bijzonder in het geval waarin het goederen betreft die werden vervaardigd volgens de specificaties van de consument of die duidelijk gepersonaliseerd werden.

Opzegging van de bestelling

De klant die niet voldoet aan de voorwaarden om gebruik te maken van het in de vorige clausule van voorliggende algemene voorwaarden beschreven herroepingsrecht en die zijn bestelling wenst op te zeggen dient de verkoper hiervan in kennis te stellen, die de klant op zijn beurt zal informeren met betrekking tot de te volgen procedure.

Het eventuele voorschot dat door de klant aan de verkoper werd betaald zal niet aan de klant worden teruggestort. Indien door de klant geen voorschot betaald werd, heeft de verkoper het recht om van de klant een opzeggingsvergoeding te eisen ten bedrage van 30% van de prijs van de producten en/of diensten die deel uitmaakten van de door de klant opgezegde bestelling.

Levering van de bestelling

De leveringstermijnen die door de verkoper werden aangegeven worden slechts ter indicatieve titel verstrekt en verbinden de verkoper niet. Een vertraging in de levering van de bestelling kan bijgevolg in geen enkel geval aanleiding geven tot enige schadevergoeding, intresten, verbreking van de overeenkomst en/of opschorting van de verplichtingen van de klant.

De bestelling zal slechts aan de klant worden geleverd of zal slechts worden uitgevoerd na integrale betaling. De overdracht van de eigendom en de risico’s heeft plaats op het ogenblik der integrale betaling van de bestelling. De klant wordt er bijgevolg van in kennis gesteld dat hij als enige de risico’s draagt die aan de levering verbonden zijn.

Beschikbaarheid

De door de verkoper te koop aangeboden producten worden slechts aangeboden in de mate waarin zij voorradig zijn.

In geval van onbeschikbaarheid van één of meerdere producten na betaling van de bestelling, verbindt de verkoper zich ertoe de klant hier zo spoedig mogelijk van in kennis te stellen en biedt hij de klant de keuze tussen terugbetaling, een wijziging van zijn bestelling of een uitgestelde levering van zodra de desbetreffende producten weer voorradig zijn.

Ontvangst van de bestelling en klachten

De klant is ertoe gehouden de bijgevoegde bestelbon, alsook de conformiteit van de producten die hem worden geleverd of die hij afhaalt op het daartoe voorziene afhaalpunt, te vergelijken met de producten die hij bestelde.

Eventuele klachten dienen op schriftelijke wijze te worden ingediend binnen een termijn van 5 werkdagen volgend op de levering van de bestelling of volgend op de melding dat de bestelling beschikbaar is in het daartoe voorziene afhaalpunt. Bij gebreke de klacht op voormelde wijze en binnen de vooropgestelde termijn in te hebben gediend, zal hier geen rekening mee kunnen worden gehouden en wordt de klant geacht de bestelling op definitieve wijze te hebben aanvaard.

Indien een klacht gegrond blijkt te zijn, heeft de verkoper/dienstverlener de keuze tussen het vervangen van het product of het terugbetalen van de prijs van deze producten.

Intellectuele eigendomsrechten

De informatie, logos, tekeningen, merken, modellen, slogans, de huisstijl, enz. die via de website of de catalogus van de verkoper toegankelijk zijn, worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

Behoudens voorafgaand en uitdrukkelijk andersluidend beding, is het de klant niet toegelaten afgeleide werken gebaseerd op het geheel of een deel van de op de website of in de catalogus van de verkoper afgebeelde elementen te wijzigen, reproduceren, verhuren, uitlenen, verkopen, verspreiden of te creëren.

Behoudens indien hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken, houdt de overeengekomen prijs in geen enkel geval een overdracht in van de intellectuele eigendomsrechten en/of industriële rechten op om het even welke manier.

Garantie

o Wettelijke garantie voor alle klanten

In overeenstemming met de artikelen 1641 tot 1643 van het Burgerlijk Wetboek, is de verkoper ertoe gehouden de producten te vrijwaren tegen de verborgen gebreken die de producten ongeschikt maken voor het gebruik waartoe ze bestemd zijn, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de klant, indien hij het gebrek had gekend, de producten niet of slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht.

In geval van vaststelling van een verborgen gebrek dient de klant binnen een korte termijn op te treden, in overeenstemming met artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek. De klant zal de keuze hebben om ofwel het door een verborgen gebrek aangetaste product terug te geven tegen integrale terugbetaling van de prijs, ofwel het product behouden mits gedeeltelijke terugbetaling van de prijs.

De verkoper is er niet toe gehouden de producten te vrijwaren tegen de zichtbare gebreken die de klant heeft waargenomen of had kunnen waarnemen op het ogenblik van de verkoop. De verkoper is er enkel toe gehouden de klant te vrijwaren tegen verborgen gebreken waarvan hij zelf op de hoogte was op het ogenblik van de verkoop en die hij niet aan de klant gemeld heeft.

Enkel de factuur, het kassaticket of de bestelbon gelden voor de klant als garantiecertificaten ten aanzien van de verkoper. Deze documenten dienen door de klant te worden bewaard en in hun originele versie te worden voorgelegd.

o Bijkomende wettelijke garantie voor klanten die de hoedanigheid van consument hebben

In overeenstemming met artikel 1694quater van het Burgerlijk Wetboek beschikt de klant die de hoedanigheid van consument heeft over een wettelijke garantie van 2 jaar voor ieder gebrek aan overeenstemming dat bestond op het ogenblik van de levering van het product en dat zich voordoet binnen een termijn van 2 jaar te rekenen vanaf deze levering.

Deze garantie bestaat uit de, voor de consument kosteloze, herstelling of de vervanging van de defecte producten.

Echter, indien de herstelling of de vervanging voor de verkoper onmogelijk of buiten verhouding blijkt te zijn of een ernstige overlast voor de consument zou teweegbrengen, kan door de verkoper een gepaste prijsvermindering of een terugbetaling aan de consument worden voorgesteld, mits teruggave van de defecte producten door de consument.

Indien de vervangingsonderdelen of de specifieke accessoria, noodzakelijk voor de herstelling van het product, niet meer beschikbaar zijn bij de fabrikant, kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van de mogelijkheid tot gebruik van het product.

De consument is ertoe gehouden de verkoper op schriftelijke wijze en binnen een termijn van maximaal twee maanden te rekenen vanaf de dag waarop hij het gebrek heeft vastgesteld, in kennis te stellen van dit gebrek, op straffe van verlies van zijn klachtrecht.

Enkel de factuur, het kassaticket of de bestelbon gelden voor de consument als garantiecertificaten ten aanzien van de verkoper. Deze documenten dienen door de consument te worden bewaard en te worden voorgelegd in hun originele versie. De garantietermijn begint te lopen op de datum die op deze documenten wordt vermeld.

Deze garantie kan niet worden toegepast indien het defect te wijten is aan een verkeerd gebruik, een externe oorzaak, het slechte onderhoud, de normale slijtage of ieder gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies van de fabrikant of de verkoper.

In geval van schade, diefstal of verlies van een product dat ter herstelling werd ingeleverd, is de aansprakelijkheid van de verkoper te allen tijde beperkt tot de verkoopprijs van het product. De verkoper kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies of de reproductie van de gegevens opgeslagen op of middels elektronische apparaten die ter herstelling worden ingeleverd.

Aansprakelijkheid

Algemeenheden. De klant erkent en aanvaardt dat alle verplichtingen waartoe de verkoper gehouden is uitdrukkelijk dienen te worden vermeld en dat deze niet aansprakelijk kan worden gehouden, met uitzondering van bedrog en grove fout. In de hypothese waarin de klant het bestaan van een grove fout of van bedrog in hoofde van de verkoper aantoont, is de schade waarop de klant aanspraak kan maken beperkt tot de materiële schade die het rechtstreekse gevolg is van de fout die aan de verkoper wordt verweten, met uitsluiting van alle andere schade. Deze schade kan in ieder geval niet meer bedragen dan 75% (exclusief belastingen) van het bedrag dat effectief door de klant betaald werd in uitvoering van de bestelling.

De klant erkent eveneens dat de verkoper niet aansprakelijk is voor de eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die wordt veroorzaakt door de geleverde producten, zoals onder andere de inkomstenderving, de verhoging van de algemene kosten, het verlies van cliënteel, enz.

De verkoper is niet verantwoordelijk indien door de klant verkeerde gegevens werden doorgegeven, of indien door een derde een bestelling wordt geplaatst in naam van de klant.

Tenslotte komt het de klant toe zich te informeren met betrekking tot de eventuele beperkingen of douanerechten die door zijn land op de bestelde producten worden geheven. De verkoper kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gehouden indien de klant wordt geconfronteerd met gelijk welke beperking of met de betaling van bijkomende heffingen ingevolge het door zijn land met betrekking tot deze materie gevoerde beleid.

Materialen. Indien de klant aan de verkoper een bepaald procedé oplegt of materialen oplegt van een bepaalde kwaliteit, of een vooraf bepaald type of origine, dit ondanks het voorbehoud dat schriftelijk en gemotiveerd door de verkoper werd gemaakt, dan is de verkoper ontheven van iedere aansprakelijkheid betrekking hebbende op de gebreken van het product die hun oorzaak vinden in de keuze van het voormeld procedé of de voormelde materialen.

Internet en nieuwe technologieën

De klant erkent de beperkingen en de risico’s verbonden aan het gebruik van het internet of van ieder ander middel waarmee de website heden of in de toekomst ter beschikking zal worden gesteld. De klant erkent eveneens de risico’s verbonden aan de numerieke of elektronisch opslag en overdracht van gegevens.

De klant aanvaardt, gelet op voormelde risico’s, dat de verkoper niet aansprakelijk kan worden gehouden voor de schade veroorzaakt door het gebruik van de website (alsook door eventuele applicaties) van de verkoper of door het internet.

De klant aanvaardt onder meer dat de uitgewisselde elektronische communicatie en de door de verkoper gerealiseerde back-ups als bewijs kunnen dienen.

Diverse bepalingen

Geval van overmacht of toeval. De verkoper kan noch contractueel, noch buitencontractueel aansprakelijk worden gesteld in geval van tijdelijke of permanente niet uitvoering van zijn verplichtingen, indien deze niet-uitvoering te wijten is aan een geval van overmacht of toeval.

Worden in het bijzonder beschouwd als gevallen van overmacht of van toeval : 1) het verlies of de algehele of gedeeltelijke vernietiging van het informaticasysteem van de verkoper of van zijn databank, indien één van deze gebeurtenissen niet redelijkerwijze rechtstreeks aan de verkoper kan worden verweten en indien niet kan worden aangetoond dat de verkoper heeft nagelaten alle redelijke maatregelen te nemen die deze gebeurtenissen hadden kunnen vermijden, 2) aardbevingen, 3) brand, 4) overstromingen, 5) epidemieën, 6) daden van oorlog of van terrorisme, 7) aangezegde en niet-aangezegde stakingen, 8) lock-outs, 9) blokkades, 10) opstanden en rellen, 11) een schorsing van de nutsvoorzieningen (zoals elektriciteit), 12) een gebrek in de internetverbinding of de databases, 13) een gebrek in de telecommunicatienetwerken, 14) een verlies van de verbinding met de internetverbinding of met de telecommunicatienetwerken waarvan de verkoper afhankelijk is, 15) een feit of een beslissing van een derde die de goede uitvoering van voorliggende overeenkomst beïnvloedt of 16) iedere andere oorzaak die aan de redelijke controle van de verkoper ontsnapt.

Onvoorzienbaarheid. Indien, ingevolge omstandigheden onafhankelijk van de wil van de verkoper, deze laatste zijn verplichtingen niet meer kan nakomen of indien de uitvoering van deze verplichtingen duurder of moeilijker is geworden, verbinden de klant en de verkoper zich ertoe om te goeder trouw en op loyale wijze binnen een redelijke termijn de contractuele voorwaarden te heronderhandelen teneinde het evenwicht te herstellen. Bij gebreke aan akkoord binnen een redelijk termijn zal iedere partij het recht hebben de ontbinding van de overeenkomst en van de contractuele relaties die de partijen verbinden in te roepen zonder enige schadevergoeding van welke aard ook verschuldigd te zijn.

Verbreking van de overeenkomst. In geval van insolvabiliteit van de klant of ingeval van onbetaalde schulden, ook indien deze voortspruiten uit eerdere overeenkomsten tussen de klant en de verkoper, is de verkoper ertoe gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen te schorsen tot de dag der integrale betaling door de klant van alle openstaande schulden.

Ingeval van niet-uitvoering van zijn verplichtingen door de klant, kan de verkoperde overeenkomst onmiddellijk verbreken ten laste van de klant, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Deze verbreking van de overeenkomst kan in voorkomend geval aanleiding geven tot betaling van schadevergoedingen en intresten door de klant aan de verkoper.

Illegaliteit. Behoudens andersluidende uitdrukkelijke bepaling zal de eventuele onregelmatigheid of nietigheid van een clausule, een paragraaf of een bepaling (of van een deel van een clausule, een paragraaf of een bepaling) geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules, paragrafen of bepalingen van de voorliggende algemene voorwaarden, noch op het overige deel van deze clausule, paragraaf of bepaling.

Titels. De titel die in de voorliggende algemene voorwaarden worden gebruikt, worden slechts ter referentie en uit gemak gebruikt. Zij beïnvloeden op generlei wijze de betekenis of de draagwijdte van de bepalingen die zij aanduiden.

Geen afstand. De inertie, de nalatigheid of de vertraging van een partij in de uitvoering van één van haar rechten of middelen in toepassing van de voorliggende algemene voorwaarden kan in geen enkel geval worden beschouwd als een afstand van dit recht of middel.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken. Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. 

In geval van geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de levering van de goederen, komen de partijen overeen een bemiddelingsprocedure op te starten alvorens over te gaan tot enige andere manier van geschillenbeslechting.

In voorkomend geval stellen de partijen in onderling overleg een erkende bemiddelaar aan van de Federale Bemiddelingscommissie (Simon Bolivarlaan 30 (WTC III), 1000 Brussel - https://www.fbc-cfm.be/nl) of laten ze een derde deze erkende bemiddelaar aanstellen. 

Eens een bemiddelaar werd aangesteld, leggen de partijen de modaliteiten van de bemiddeling vast samen met de bemiddelaar.

Elke partij kan op ieder ogenblik een einde maken aan de bemiddelingsprocedure, zonder afbreuk aan enige andere rechten.

Ingeval de bemiddelingsprocedure mislukt, zijn de rechtbanken van het volgend gerechtelijk arrondissement bevoegd: Leuven.

- ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE: “www.mrlunettes.be" -

Versie d.d. 08/07/2021

Definities en toepassingsgebied

De « Website » is de website beschikbaar op het volgende webadres: « www.mrlunettes.be ».

De Website wordt bestuurd en beheerd door Blue Penguin, VOF met maatschappelijke zetel te Basilieklaan 46, 3270 Scherpenheuvel, die gecontacteerd kan worden op het nummer: 0477352420; en het e-mail adres: info@mrlunettes.be (hierna « de Aanbieder » genoemd).

Het begrip « Gebruiker » verwijst naar iedere gebruiker, natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan niet ingeschreven op de Website, die de Website of haar inhoud bezoekt, die bestanden downloadt, deze gebruikt, zich via een formulier beschikbaar op de website registreert, lid wordt, zich abonneert of een overeenkomst sluit met de Aanbieder.

De Aanbieder en de Gebruiker worden hierna de « Partijen » genoemd.

Door op de Website te surfen, door documenten te lezen, door bestanden te downloaden, deze te raadplegen en/of te gebruiken op eender welke wijze, door zich te registreren via een formulier beschikbaar op de Website, door lid te worden, door zich te abonneren of door een overeenkomst te sluiten met de Aanbieder, geeft de Gebruiker op formele wijze, onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud, zijn akkoord met betrekking tot onderhavige algemene voorwaarden en verbindt zich ertoe deze na te leven.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere raadpleging van informatie, iedere bestelling, ieder abonnement en iedere overeenkomst gesloten tussen Partijen. 

Bovendien sluiten de voorliggende algemene voorwaarden alle andere algemene voorwaarden uit en vervangen ze deze.

De Aanbieder behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden op ieder ogenblik, zonder voorafgaande kennisgeving, te kunnen wijzigen. Deze wijzigingen zijn onmiddellijk van toepassing op ieder gebruik van de Website.

De aanvullende regels en gedragsvoorschriften worden geacht integraal deel uit te maken van onderliggende algemene voorwaarden. Het wordt de Gebruiker bijgevolg aangeraden zich regelmatig van de laatste versie van onderhavige algemene voorwaarden te voorzien, steeds beschikbaar op het volgende adres: www.mrlunettes.be/algemenegebruiksvoorwaarden.

Toegang tot en gebruik van de Website en haar inhoud 

De Website kan worden geraadpleegd door computers waarop de meest actuele software geïnstalleerd is (browser, operationeel systeem, enz.). De Aanbieder waarborgt op geen enkele wijze de compatibiliteit en kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld indien de Gebruiker de Website niet kan raadplegen en/of gebruiken, ongeacht de oorzaak hiervan.

Het komt bijgevolg aan de Gebruiker toe om zich te voorzien van de noodzakelijke technologische en menselijke middelen, teneinde zijn verbondenheid met de Website te waarborgen.

Met betrekking tot de toegang van de gebruiker tot de Website of haar inhoud, is het de gebruiker uitdrukkelijk verboden, op welke manier en met welke technische middelen dan ook, om:

 • ◦te trachten toegang te krijgen tot delen van de Website die niet openbaar werden gemaakt;
 • ◦op welke wijze dan ook daden te stellen die op ieder ogenblik de goede werking van de Website zouden kunnen verhinderen;
 • ◦een (automatisch) systeem te gebruiken zoals, zonder dat deze lijst limitatief is, “robots”, “spiders”, “offline readers”, enz., met als doel: (1) het creëren van "denial-of-service" aanvallen (in het bijzonder, doch niet beperkt tot, het DoS netwerk, DoS applicaties, het DDoS netwerk, hierin begrepen de DrDOS of nog de DDoS applicaties); (2) berichten te creëren die de vragen en verzoeken, de antwoorden en de deelnames aan wedstrijden, de stemmen, of nog iedere interactie met een andere gebruiker van de Website kan beïnvloeden, zelfs wanneer deze gebruiker reageert op een verzoek geformuleerd door de Website (bijvoorbeeld het deelnemen aan een wedstrijd);
 • ◦illegale, bedreigende, schadelijke, intimiderende, misbruikende, lasterende, vulgaire, obscene, bedreigend voor het privéleven van anderen, haatdragende, racistische of anderszins verwerpelijke inhoud weer te geven, te downloaden, te versturen, via e-mail of op eender welke andere manier over te maken;
 • ◦inhoud te raadplegen, weer te geven, te downloaden, te versturen of over te maken die in strijd is met de vigerende internationale wetgeving;
 • ◦trachten andere gebruikers te verwarren door de naam of ondernemingsnaam van andere personen te gebruiken;
 • ◦gewelddadige inhoud, octrooien, geregistreerde merken, fabrieksgeheimen, intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten die een ander toebehoren te downloaden, weer te geven, te versturen of over te maken via e-mail of op enige andere wijze;
 • ◦inhoud weer te geven, te downloaden, over te maken via e-mail of op gelijk welke andere manier die computervirussen of een andere code bevat, alsook dossiers of programma’s die als doel hebben de goede werking te onderbreken, te belemmeren, te verwijderen of de functionaliteit te beperken van software, computer, functie, server, netwerk of telecommunicatiemiddel, zonder deze lijst als limitatief te beschouwen;
 • ◦handelingen te stellen die een belemmerend effect kunnen hebben op de mogelijkheid van andere gebruikers om toegang te krijgen tot de Website;
 • ◦te weigeren zich te gedragen naar de geëiste voorwaarden, de procedures, de algemene regels of de regelgevende bepalingen die van toepassing zijn op de netwerken verbonden met de Website;
 • ◦op gelijk welke wijze één of meerdere andere gebruikers van de Website of haar inhoud te bedreigen persoonlijke gegevens van de andere gebruikers te verzamelen en op te slaan.

De Gebruiker verbindt zich ertoe alle noodzakelijke en redelijk verantwoorde voorzorgsmaatregelen te treffen teneinde te vermijden dat zijn materiaal of zijn gegevens zouden worden besmet door een virus, bug, Trojaanse paard of gelijk welke andere malware van welke aard dan ook.

Om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de Website of om deze te kunnen gebruiken, zal de gebruiker zich moeten registreren of lid moeten worden. In voorkomend geval verbindt de Gebruiker zich ertoe om bij zijn registratie correcte, actuele en volledige informatie door te geven, alsook om deze informatie geregeld te updaten. Indien hij dit niet doet, zal de Aanbieder ertoe gerechtigd zijn om de account van de Gebruiker te verwijderen of deze toegang tot een deel of het geheel van de Website of haar inhoud te ontzeggen.

In voorkomend geval verbindt de Gebruiker zich ertoe om zijn login en wachtwoord geheim te houden en niet met derden te delen. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van zijn wachtwoord en voor elk gebruik dat ervan zou plaatsvinden zonder dat hij hier kennis van heeft. Ingeval de Gebruiker twijfelt aan de vertrouwelijkheid van zijn wachtwoord komt het de Gebruiker toe dit onmiddellijk te wijzigen of om de Aanbieder hier zo spoedig mogelijk schriftelijk van in kennis te stellen.

De Gebruiker aanvaardt dat de functies die door de Website worden aangeboden onderhevig zijn aan verandering. Aldus zullen sommigen functies worden verwijderd en anderen worden toegevoegd, zonder dat de Gebruiker de toegang tot een bepaalde functie als een verworven recht kan beschouwen. Alsook kan enkel en alleen de Aanbieder beslissen om bepaalde inhoud die op de Website wordt weergegeven al dan niet te bewaren of verwijderen.

De Aanbieder behoudt zich het recht voor om, op gelijk welk ogenblik en wat ook de beweegreden mag zijn, op tijdelijke of permanente wijze de toegang tot een deel of het geheel van de Website te wijzigen of te onderbreken zonder de gebruikers hiervan voorafgaand in kennis te moeten stellen.

Hetzelfde geldt in geval van onderhoud van de Website of wanneer belangrijke wijzigingen worden doorgevoerd wat de inhouden en/of de aangeboden functies betreft.

Dit geldt eveneens indien de Aanbieder ervan kan uitgaan dat de gebruiker de voorliggende algemene voorwaarden of gelijk welk ander wettelijk voorschrift dat van kracht is op het ogenblik van de inbreuk, geschonden heeft of hiermee in strijd gehandeld heeft.

Licentie

De Gebruiker verkrijgt enkel het recht om de Website en haar inhoud ten persoonlijke titel te gebruiken. Aldus beschikt de Gebruiker over een persoonlijke gebruikerslicentie van de Website en haar inhoud, die onoverdraagbaar is en exclusief beperkt is tot het persoonlijk gebruik. De geldigheidsduur van deze licentie is beperkt tot de duur waarbinnen de Gebruiker toegang heeft tot de Website.

Ieder commercieel gebruik van de Website is ten strengste verboden. Het begrip “commercieel gebruik” verwijst, zonder dat deze opsomming limitatief is, naar iedere verkoop of verhuur van de diverse functies van de Website, de registraties van een deel of het geheel van de website, of ieder gebruik van de Website en haar onderdelen met als enige doel inkomsten te verwerven.

Het is de Gebruiker, die hiertoe bovendien geen toestemming aan derden kan geven, onder meer ten strengste verboden om:

 • ◦een deel of het geheel van de Website of haar inhoud te wijzigen, reproduceren, kopiëren, afdrukken of te verspreiden;
 • ◦afgeleide werken te creëren die gedeeltelijk of volledig gebaseerd zijn op onderdelen van de Website;
 • ◦via reverse-engineering of gelijk welke methode het concept of de samenstelling van de Website te proberen achterhalen;
 • ◦een hyperlink naar of van de Website te creëren zonder voorafgaande en expliciete toestemming van de Aanbieder;
 • ◦de rechten met betrekking tot de Website en/of haar inhoud te sublicentiëren of over te dragen op welke wijze ook, hierin begrepen doch niet beperkt tot de rechten met betrekking tot de software.

Intellectuele en industriële eigendom

Het concept, de inhoud, de lay-out, de structuur, de broncodes, de programmatie, de afbeeldingen, de foto’s, de informatie, de informerende onderdelen, de logo’s, de tekeningen, de merken, de modellen, de slogans, de software, de animaties, de audiovisuele werken, de teksten, de gegevens, de database, de muziek en alle overige onderdelen van de Website zijn en blijven de exclusieve eigendom van de Aanbieder, en worden beschermd door verscheidene intellectuele of industriële eigendomsrechten (waaronder het auteursrecht, het merkenrecht, het sui generis recht van de maker van databases, enz.). Het voorvermelde wordt door de Gebruiker erkend en aanvaard.

Door op de Website te surfen of door de Website te raadplegen, door zich in te schrijven, door lid te worden, door bestanden te downloaden, of door de inhoud van de Website te gebruiken, op welke wijze ook, wordt de Gebruiker op geen enkele wijze titularis van de hierboven vermelde rechten of hieraan gelijkaardige rechten.

De Aanbieder waarborgt dat de onderdelen aanwezig op de Website en die ter beschikking worden gesteld van de Gebruiker de rechten van derden eerbiedigen en op geen enkele wijze illegaal zijn.

Het opslaan van gelijk welke informatie en/of onderdeel van de Website in een (elektronische) database is niet toegelaten, met uitzondering van de informatie die automatisch door de browser wordt opgeslagen.

Door bepaalde informatie, teksten, afbeeldingen en/of andere elementen online te plaatsen geeft de Gebruiker automatisch en kosteloos de exclusieve toelating aan de Aanbieder om deze elementen te reproduceren, deze mee te delen en/of deze op een andere wijze te gebruiken, dit zowel op de Website zelf als in één of meerdere magazines of producten die door de Aanbieder worden uitgegeven.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van de Gebruiker

De raadpleging en het gebruik van de Website, alsook het downloaden van bestanden, van welke aard ook en op welke wijze ook, van de Website en haar inhoud, gebeurt steeds onder de verantwoordelijkheid van de Gebruiker, hierin begrepen de aansprakelijkheid ten aanzien van derden.

Iedere Gebruiker is zelf aansprakelijk voor zijn registratie en/of zijn lidmaatschap, alsook voor het eventuele misbruik of schade die hieruit zou voortvloeien.

De Aanbieder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het oneigenlijk gebruik van de registratie of van het lidmaatschap, van de login en/of het wachtwoord.

De Gebruiker aanvaardt tevens aansprakelijk te zijn voor de inhoud die hij op de Website of middels de website publiceert, dit ten aanzien van derden en, in het bijzonder, ten aanzien van de vertegenwoordigde personen.

De Website kan links bevatten naar andere websites over dewelke de Aanbieder geen enkele controle heeft wat het technische plan en de inhoud betreft. De Gebruiker blijft als enige aansprakelijk voor de beslissing om deze links te activeren. De Aanbieder kan bijgevolg op geen enkele wijze waarborgen dat de inhoud, de toegang en de beschikbaarheid van deze andere website correct en volledig zal zijn. Hetzelfde geldt wat betreft de externe linken waarnaar deze websites verwijzen en de gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit de raadpleging en/of het gebruik van deze websites op welke wijze ook. Het komt de Gebruiker bijgevolg toe zelf te beslissen of hij het al dan niet opportuun acht deze websites te bezoeken.

Indien de Gebruiker een boodschap, van welke aard ook, of gelijk welke andere informatie, gegevens en/of advies op de Website plaatst, verbindt de Gebruiker zich ertoe om enkel en alleen informatie (afbeeldingen, foto’s) te gebruiken die de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van derden (auteursrecht, recht op afbeelding,…) niet schendt, noch met de geldende normen en goede zeden, noch met enige andere wettelijke bepaling in strijd is. Ten dien einde vrijwaart de Gebruiker de Aanbieder uitdrukkelijk voor iedere klacht of eis die door een derde zou worden gesteld op grond van informatie die de Gebruiker op de Website geplaatst heeft.

Aansprakelijkheid van de Aanbieder

De Aanbieder is gehouden tot een middelenverbintenis. De Aanbieder zal op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn voor potentiële rechtstreekse of onrechtstreekse schade waaraan de Gebruiker zich blootstelt door zijn gebruik van de Website, hieraan gelieerde websites en/of de inhoud die ter zijn beschikking wordt gesteld.

De Aanbieder doet zijn uiterste best om erover te waken dat de gegevens en documenten die deel uitmaken van de Website volledig, correct en up-to-date zijn. Fouten en/of lacunes en/of verouderde gegevens kunnen niet worden uitgesloten, met als gevolg dat de Aanbieder hierover geen enkele garantie kan bieden.

De Aanbieder is enkel aansprakelijk voor zijn bedrog of zware fout. Hij is niet aansprakelijk/verantwoordelijk voor het bedrog of de zware fouten van zijn bedienden, aangestelden en, in het algemeen, zijn uitvoeringsagenten.

De Aanbieder doet zijn uiterste best om erover te waken dat de Website op ieder ogenblik toegankelijk blijft voor een bepaald aantal Gebruikers, doch kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade verbonden aan een wijziging, opschorting of onderbreking van de toegang tot de Website om welke reden ook.

De Aanbieder is eveneens niet aansprakelijk voor de contacten en relaties tussen de gebruikers van de Website onderling.

De Aanbieder is eveneens niet aansprakelijk voor de compatibiliteit van de bestanden die deel uitmaken of voorkomen op de Website met de hardware van de Gebruiker, noch voor de toegang tot deze elementen.

De Gebruiker zal de Aanbieder vergoeden in één van de volgende gevallen:

 • ◦het verlies van een kans of van inkomsten van gelijk welke aard om redenen van (dis)functionaliteit, het gebruik of de afwezigheid van gebruik van de Website, of van de inhoud die zich op de Website bevindt;
 • ◦het illegaal of niet gevolmachtigd binnendringen tot de server of de Website van de Aanbieder;
 • ◦het aanbrengen van een computervirus op de server of de Website;
 • ◦tijdelijke onderbreking van de bandbreedte;
 • ◦onderbreking van de internetverbinding ten gevolge van een oorzaak die niet door de Aanbieder kan worden gecontroleerd.

De Gebruiker erkent en aanvaardt:

 • ◦de beperkingen en risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van het internet of gelijk welk ander middel waardoor de Website op heden of in de toekomst ter beschikking zal worden gesteld ;
 • ◦de risico’s van de opslag en het doorgeven van informatie via elektronische of numerieke weg ;
 • ◦dat de Aanbieder niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor de schade die voortvloeit uit het gebruik van de Website (alsook uit een deel of het geheel van haar inhoud), of van het internet, ten gevolge van de voormelde risico’s ;
 • ◦dat de door de Gebruiker uitgewisselde elektronische communicatie en de back-ups die hiervan door de Aanbieder werden aangelegd als bewijs kunnen worden gebruikt.

Hoewel de Aanbieder zijn uiterste best zal doen om te waarborgen dat de Website vrij is van bugs, virussen, Trojaanse Paarden en spyware, kunnen deze niet worden uitgesloten. 

De Aanbieder kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de schade en/of de verliezen die hieruit zouden voortvloeien, in het bijzonder wat betreft de persoonlijke gegevens. Het wordt de Gebruiker bijgevolg aangeraden om firewalls, antivirussen en andere noodzakelijke beschermingssoftware te installeren teneinde eventuele schade aan zijn computer te voorkomen, alsook om waakzaam te zijn wat het doorgeven van persoonlijke informatie betreft.

Wat betreft de berichten die afkomstig zijn van derden kan de Aanbieder op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de schade die hieruit zou voortvloeien, noch voor enige vergissingen m.b.t. hun inhoud. Alle teksten, gegevens, foto’s, video’s, berichten of andere gegevens die in deze berichten worden weergegeven zijn steeds de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon die deze gepost heeft.

De reclame die op de Website wordt weergegeven is steeds de verantwoordelijkheid van derde partijen. De Aanbieder kan onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor de rechtsgeldigheid, de juistheid, de aanbieding, de inhoud, de goede werking en/of de kwaliteit van deze goederen en/of diensten die in het kader van deze reclame worden aangeboden.

Diverse bepalingen

Overmacht

De Aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld, noch contractueel noch buitencontractueel, ingeval van tijdelijke of permanente onmogelijkheid om zijn verplichtingen na te leven indien deze niet-naleving het gevolg is van overmacht of toeval.

Worden in het bijzonder beschouwd als gevallen van overmacht of toeval: (1) het gedeeltelijke of volledige verlies of vernietiging van het informaticasysteem van de Aanbieder of zijn gegevensdatabase indien deze gebeurtenis hem niet redelijkerwijze kan worden verweten en indien niet wordt aangetoond dat de Aanbieder nagelaten heeft de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen teneinde deze gebeurtenis te voorkomen; (2) aardbevingen; (3) brand; (4) overstromingen; (5) epidemieën; (6) oorlogsdaden of daden van terrorisme; (7) stakingen, al dan niet aangezegd; (8) lock-outs; (9) blokkades; (10) opstanden en rellen; (11) het niet-leveren van nutsvoorzieningen (zoals elektriciteit); (12) een storing m.b.t. het internet of het systeem betreffende de gegevensopslag; (13) een storing in het telecommunicatienetwerk; (14) het verlies van verbinding tot het internet of het telecommunicatienetwerk van dewelke de aanbieder afhankelijk is; (15) een beslissing of een handeling van een derde indien deze beslissing de goede uitvoering van de overeenkomst belemmert; (16) iedere andere oorzaak buiten de redelijke controle van de Aanbieder.

Indien om redenen onafhankelijk van de wil van de Aanbieder, deze laatste zijn verplichtingen niet meer ten uitvoer kan brengen of indien deze moeilijk of kostelijk worden, verbinden de Aanbieder en de Gebruiker zich ertoe om te goeder trouw en op loyale wijze de contractuele voorwaarden van deze overeenkomst binnen een redelijk termijn te heronderhandelen, dit teneinde het evenwicht tussen Partijen te vrijwaren. Bij gebreke aan akkoord binnen een redelijke termijn heeft iedere Partij het recht om de ontbinding van de overeenkomst in te roepen zonder dat de Partijen aan elkaar enige schadevergoeding of vergoeding van welke aard ook verschuldigd zijn.

Nietigheid

De eventuele ongeldigheid of nietigheid van een artikel, paragraaf of bepaling (of een deel van een artikel, paragraaf of bepaling) kan op geen enkele wijze de wettigheid van de andere artikels, paragrafen en bepalingen van deze overeenkomst, noch de rest van het bewuste artikel, paragraaf of bepaling beïnvloeden, tenzij de tekst uitdrukkelijk anders bepaalt.

Indien een deel van onderhavige algemene voorwaarden als volledig nietig moet worden beschouwd, zal de Aanbieder dit vervangen door een bepaling die zo dicht mogelijk aanleunt bij het economische effect dat de nietig verklaarde bepaling beoogde.

Titels

De titels die in de voorliggende algemene voorwaarden worden gebruikt, worden louter gebruikt als referentiekader en voor het gebruiksgemak. Deze beïnvloeden op geen enkele wijze de betekenis of draagwijdte van de bepalingen die door deze titels worden aangeduid.

Totaliteit en integraliteit van de overeenkomst

Onderhavige algemene voorwaarden, alsook iedere overeenkomst (hierin begrepen de overeenkomst tot abonnement), indien dit van toepassing zou zijn, vertegenwoordigen de totaliteit en de integraliteit van de overeenkomst die tussen Partijen werd gesloten.

Geen enkele verklaring, vertegenwoordiging, belofte of voorwaarde die niet in onderhavige algemene voorwaarden werd opgenomen kan de bepalingen hiervan tegenspreken, wijzigen of beïnvloeden op welke wijze ook.

Onderhavige algemene voorwaarden, alsook iedere overeenkomst (hierin begrepen de overeenkomst tot abonnement), indien dit van toepassing zou zijn, vervangen bovendien alle eventuele voorgaande akkoorden die tussen Partijen zijn gesloten en zijn eveneens van toepassing op alle nieuwe akkoorden die nog zullen worden gesloten.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. 

In geval van geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de beëindiging van de overeenkomst, komen de partijen overeen een bemiddelingsprocedure op te starten alvorens over te gaan tot enige andere manier van geschillenbeslechting.

In voorkomend geval stellen de partijen in onderling overleg een erkende bemiddelaar aan van de Federale Bemiddelingscommissie (Simon Bolivarlaan 30 (WTC III), 1000 Brussel - https://www.fbc-cfm.be/nl) of laten ze een derde deze erkende bemiddelaar aanstellen. 

Eens een bemiddelaar werd aangesteld, leggen de partijen de modaliteiten van de bemiddeling vast samen met de bemiddelaar.

Elke partij kan op ieder ogenblik een einde maken aan de bemiddelingsprocedure, zonder afbreuk aan enige andere rechten.

Ingeval de bemiddelingsprocedure mislukt, zijn de rechtbanken van het volgend gerechtelijk arrondissement bevoegd: Leuve